ਪੰਜਾਬੀ  ਹੈਰਲਡ
Punjabi  Herald Online Punjabi News Website
"Assume a Virtue, if you have it not."Punjabi Herald | ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰਲਡ | Email: hsbasiala25@gmail.com | Nz's First Daily updated Punjabi News Website Punjabi Herald | ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰਲਡ | Email: hsbasiala25@gmail.com | Nz's First Daily updated Punjabi News Website Punjabi Herald | ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰਲਡ | Email: hsbasiala25@gmail.com | Nz's First Daily updated Punjabi News Website Punjabi Herald | ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰਲਡ | Email: hsbasiala25@gmail.com | Nz's First Daily updated Punjabi News Website Punjabi Herald | ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰਲਡ | Email: hsbasiala25@gmail.com | Nz's First Daily updated Punjabi News Website Punjabi Herald | ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰਲਡ | Email: hsbasiala25@gmail.com | Nz's First Daily updated Punjabi News WebsiteOne 23 years old Punjabi girl killed by her husband in Auckland college. Punjabi Herald | ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰਲਡ | Email: hsbasiala25@gmail.com | Nz's First Daily updated Punjabi News Website Punjabi Herald | ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰਲਡ | Email: hsbasiala25@gmail.com | Nz's First Daily updated Punjabi News Website Punjabi Herald | ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰਲਡ | Email: hsbasiala25@gmail.com | Nz's First Daily updated Punjabi News Website Punjabi Herald | ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰਲਡ | Email: hsbasiala25@gmail.com | Nz's First Daily updated Punjabi News Website Punjabi Herald | ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰਲਡ | Email: hsbasiala25@gmail.com | Nz's First Daily updated Punjabi News Website Punjabi Herald | ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰਲਡ | Email: hsbasiala25@gmail.com | Nz's First Daily updated Punjabi News Website
ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ: ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ 9:56 PM, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 22 ਮਈ, 2015 ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 544 ਫੋਨ: 0064 21 02539830

News PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoOne 23 years old Punjabi girl killed by her husband in Auckland college.

One 23 year Punjabi girl is killed by her husband following an alleged stabbing in central Auckland this afternoon. Another person is seriously injured following the incident, which took place near the corner of Queen St and Karangahape Rd. It is believed an altercation broke out inside a building and a witness told RadioLIVE the aftermath was "gruesome". "I saw coming out of the carpark building, a guy surrounded by three cops and two ambulance staff on a stretcher," he said. "He was shirtless with blood all over his neck and stomach." One person has been arrested and specialist teams are now arriving at the scene. Police are not seeking anyone else in relation to the incident.


News PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoPM announces capital gains tax

A capital gains tax on residential property sold within two years of buying it is being seen as a step in the right direction, but not far enough, with few expecting the new tax to have a big effect on Auckland property prices. Prime Minister John Key announced the plan this morning as part of the Budget package


News PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoNews Photo

News PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoNews PhotoNews Photo